اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

با حكيم ستيزگي مكن , با لجوج مباحثه منماي , با اهل تهمت مصاحبت مجوي
خواجه نصيرالدين طوسي

تقویم تاریخ

سال ٤٨٣: سلطنت ٤ ساله نوزدهمين شاهنشاه سلسله سلطنتي ساسانيان يعني" بلاش "بعد از مرگ برادرش" فيروز اول "آغاز شد .اولين خوشنواز اقدام وي صلح با" هياطله "بود و به اين ترتيب فرمانرواي قوم نيمه وحشي" هياطله "از مدافعان" بلاش "شده .وي تا سال ٤٨٧ ميلادي سلطنت كرد و بعد از او برادرزادهاش" قباد اول "پسر" فيروز اول "به سلطنت رسيد.

پخش اخبار زنده