اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

زنها قدرت نگهداري يك مطلب دروغ را ندارند , چه رسد به حفظ يك مطلب راست و درست
هانري دوروينه

تقویم تاریخ

سال ٢٤٢: "ماني "يكي از مدعيان پيغمبري در ايران ،دين خود را ظاهر كرد" .ماني "پسر" فاتك "كه از روحانيون زرتشتي بود ،خود بدعتي تازه آورد و عليه قدرت موبدان زرتشتي قيام كرد .ظهور دين ماني در زمان سلطنت شاپور اول بود و آن پادشاه نيز مدتي به آيين مانوي رفتار كرد ولي دوباره بدين زرتشتي برگشت .ماني در زمان سلطنت" بهرام اول "به قتل رسيد .به روز ٧ فوريه ٢٧٦ مراجعه شود

پخش اخبار زنده