اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

زن زيباترين مخلوق خداست. اما بايد اورا همچو شير از دور تماشا كرد
محمد حجازي

تقویم تاریخ

سال ٦٥٣: جنگ خونين" اجنادين "در محلي به همين نام در فلسطين ،ميان روميان مسيحي و مسلمانان درگرفت .در اين جنگ سردار مسلمانان" خالد "و فرمانده روميان" ارتيون "نام داشتند و با وجود افزون نيروهاي مسيحي بر سپاهيان مسلمانان ،معهذا به علت ايمان و اراده مسلمانان ،خالدبن وليد پيروزي يافت و نواحي وسيعي از متصرفات روميان را تصرف كرد.

پخش اخبار زنده