اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

هرچه بيشتر فكر ميكنم بهتر ميفهمم كه هيچ نميدانم
ولتر

تقویم تاریخ

سال ١٠٠٤: "ترانسيلواني "به دست اقوام نيمهوحشي مجار تصرف شد .مجارها كه از اقوام هون و آوار و از نژاد زرد بودند ،در اواخر قرن دهم نفوذ خود را در اروپاي مركزي و شبه جزيره بالكان شروع كردند و در اين روز موفق شدند ترانسيلواني را كه امروزه يكي از اصليترين مناطق كشور روماني را تشكيل ميدهد به تصرف در آورند .اين مناطق موجب معاهدات بعدي از تصرف مجارها خارج شد.

پخش اخبار زنده