تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه مارس روز 21
سال -538: محاصره تاريخي" بابل "به فرمان كورش كبير ،سرسلسله شاهنشاهان هخامنشي ايران آغاز شد .حاضر بابل 7600 متر طول 23 ،متر ارتفاع و ده متر عرض داشت و" نبونيد "پادشاه بابل اطمينان داشت كه كورش قادر به فتح بابل نخواهد بود اما كورش دستور داد آب دجله را برگرداندند و از راه آن وارد بابل شد و بعد از استيلا بر آن كشور ،اسراي يهودي را آزاد ساخت و به فلسطين فرستاد.
سال 1647: دوره دوم جنگهاي داخلي انگلستان در قرن هفدهم ميلادي آغاز شد و اين بار طرفداران پارلمان كه در دوره اول جنگ ،با اسارت شارل اول پادشاه آن كشور در 30 ژانويه 1647 ميلادي پيروز شده بودند با ارتش انگلستان ميجنگيدند .علت جنگ اين بود كه نمايندگان پارلمان بعد از اسارت شاه طرفدار او شده بودند ولي ارتش اعدام او را خواستار بود .شارل اول روز 9 فوريه 1649 ميلادي اعدام شد.
سال 1768: "ژان باپتيست فوريه "رياضيدان و دانشمند بزرگ فرانسوي در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي ،در" اوگزر "متولد شد .نام اصلي او" ژان - باپتيست - بارون - ژوزف فوريه "بود و در جريان انقلاب كبير فرانسه دروس رياضي تدريس ميكرد .بعد همراه ناپلئون به مصر رفت و بعد از بازگشت اثر معروف خود" انتشار حرارت "را منتشر كرد" .فوريه "روز 16 مه 1850 ميلادي مرد .به روز 16 مه 1850 مراجعه شود
سال 1814: جنگ" ليون "براي تسخير اين شهر كه يكي از مراكز عمده صنعتي و نظامي فرانسه محسوب ميشود ،ميان قواي اتريش و سپاهيان فرانسه ،با پيروزي اتريشيها پايان يافت و ليون به تصرف نيروهاي آن كشور درآمد .در اين جنگ" اوژرو "سردار فرانسوي به سبب رنجشي كه از ناپلئون پيدا كرده بود در دفاع شهر چندان تلاش و جديتي نكرد و همين امر ،سبب پيروزي اتريشيها در جنگ" ليون "شد.
سال 1893: "جرج وستينگهاوس "مخترع بزرگ آمريكا در قرن نوزدهم ،بخاري برقي را اختراع كرد .وستينگهاوس كه از اوان جواني بدنبال تحقيقات الكتريسيته رفته بود ،با استفاده از جريان متناوب برق كه سبب گرم شدن سيمهاي مقاوم بخاري ميشد آن را ساخت .اختراع بعدي وستينگهاوس اتوي برقي بود كه روز 12 مه همان سال آن را اختراع كرد .به روز 12 مه 1893 مراجعه شود
سال 1960: شورش و قيام بزرگ" لهاسا "در اين شهر مذهبي كه پايتخت سرزمين تبت است روي داد و در جريان آن هزارها نفر از مردم عادي و بودائيان مقدس به هلاكت رسيدند .شورش تبت است روي داد و در جريان آن هزارها نفر از مردم عادي و بودائيان مقدس به هلاكت رسيدند .شورش تبت به رهبري" دالائي لاما "كه براي استقلال ميجنگيد آغاز شد و هدف وي پايان دادن به سلطه چين كمونيست بود .با مداخله ارتش چين كمونيست ،شورش شكست خود و دالاييلاما به هند گريخت ،تلاش" دالائي لاما "هنوز هم ادامه دارد.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده