تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه آگوست روز 10
سال 382: سلطنت" شاپور سوم "دوازدهمين شاهنشاه سلسله معروف ساساني ،بعد از مرگ عموي وي" اردشير دوم - اردشير درازدست "آغاز شد .در زمان او بار ديگر جنگ بين ايران و روم بر سر ارمنستان آغاز شد كه منجر به تقسيم ارمنستان در 14 ژانويه 385 بين دو كشور گرديد و قسمت شرقي كه وسيعتر بود به ايران رسيد" .شاپور سوم "روز 6 سپتامبر سال 388 مرد .به روز 6 سپتامبر 388 مراجعه شود
سال 830: "اسكات - اريژن "كشيش و فيلسوف و متفكر معروف انگلستان در قرن نهم ميلادي در ايرلند متولد شد ولي چون همه تحصيلات و اقامتش در انگلستان گذشت به انگليسي معروف شد .مطالعات و تحقيقات وي درباره تطبيق فلسفه و مذهب از آثار بسيار ارزشمند و مفيد قرن نهم ميلادي است" .جان - اسكات - اريژن "روز 24 ژانويه 880 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 2 ژوئن 1522 مراجعه شود
سال 1523: جنگ خونين ميان طرفداران كليسا با تاراجكنندگان پروتستان كه از روز 2 ژوئن 1522 ميلادي به غارت كليساها پرداخته بودند ،با شكست سخت غارتگران پايان يافت و در حدود 10 هزار نفر از پروتستانها در اين جنگ به قتل رسيدند .غارتگران دستور لوتر را در باره ضبط اموال كليسا به نفع جامعه پروتستان سوص تفسير كرده و به غارت و ويراني كليساها به نفع خود پرداخته بودند.
سال 1678: ايالت وسيع" پومراني "با وساطت و فشار لويي چهاردهم پادشاه فرانسه كه حمايت از سوئد را به عهده داشت ،به سوئديها پس داده شد و پروس از كليه دعاوي خود نسبت به اين سرزمين صرفنظر كرد .فردريك گيوم معروف به" منتخب كبير "پادشاه پروس .بعد از دو سال جنگ كه از روز 11 فوريه 1676 تا روز 20 آوريل 1678 ميلادي طول كشيد ،اين سرزمين را فتح كرده بود .به روز 11 فوريه 1676 مراجعه شود
سال 1793: فرديناند اول ،امپراتور اتريش در قرن نوزدهم در" وين "پايتخت آن كشور قدم به عرصه وجود گذاشت پس از 42 سال كه از سنش گذشت ،بر مسند امپراتوري نشست و دوران فرمانروايي وي 13 سال به طول انجاميد .به علت وجود پارهاي انقلابات آزاديخواهي عليه وي ،فرديناند اول روز 2 دسامبر 1848 سلطنت را به برادرزادهاش واگذاشت و خود در 1875 مرد .به روز 19 سپتامبر 1875 مراجعه شود
سال 1822: قيام خونين و دامنهدار ميهنپرستان و آزاديخواهان بلژيك براي جدا شدن از هلند و بدست آوردن آزادي و استقلال از دست رفته خويش آغاز شد .اين قيام كه گاه به اوج شدت ميرسيد و گاه موقتاش خاموش ميشد ،بعد از اين كه آخرين قيام در 22 مارس 1830 ميلادي سركوبي شد ،به علت وعده استقلالي كه هلنديها دادن پايان يافت .بلژيك روز 16 اكتبر 1830 مستقل شد .به روز 22 مارس 1830 مراجعه شود
سال 1945: پوتسدام نواحي شمالي سرزمين كره ،كه تا قبل از به زانو درآمدن و شكست خوردن ژاپن متعلق به آن كشور بود ،به موجب تصميماتي كه در كنفرانس در ماه ژوييه 1945 گرفته شده بود ،به تصرف نيروهاي ارتش سرخ شوروي درآمد و روسها تا مدار 38 درجه ،كه كره را به دو قسمت ميكند مستقر شدند .نيمه جنوبي كره را ،آمريكاييها در 8 سپتامبر همان سال اشتغال كردند .به روز 8 سپتامبر 1945 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده