تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه آگوست روز 11
سال 1529: مذهب" پروتستان "كه توسط" مارتين لوتر "كشيش معروف و روشنفكر آلماني در زمان پاپ" لئون دهم "عنوان شده بود رسماش تاسيس شد .در اين روز 5 فرمانروا و 14 شهر آلماني به تصميمات كنگره روحاني" اسپيره "كه روز 8 اوت 1529 حكم به جلوگيري از انتشار دين تازه داده بودند اعتراض كردند و چون اعتراضكنندگان را به لاتين" پروتستان "ميگويند به پيروان لوتر" پروتستانها "لقب دادند.
سال 1848: قيام بزرگ مردم مجارستان عليه سلطه امپراطوري اتريش آغاز شد .در اين قيام ،آزاديخواهان مجارستان كه در راصس آنها" شاندور پتوفي "شاعر بزرگ و انقلابي معروف مجارستان قرار داشت ،براي بدست آوردن آزادي و استقلال خود دست به اسلحه بردند .اين قيام به سختي سركوبي شد ولي از آن پس ،روز 11 اوت به عنوان روز انقلاب عيد ملي مجارها شد.
سال 1919: "آندريو - كارنگي "شخصت معروف اقتصاد و ثروتمند آمريكايي بعد از 84 سال فعاليت بدرود حيات گفت و هنگام مرگ وصيت نمود كه 250 ميليون دلار ثروت او ،همه به مصرف تاسيس موئسسات تحقيقاتي و علمي و ادبي و مخصوصاش 2500 كتابخانه عمومي برسد .آندريو كارنگي كه از مهاجرين اسكاتلندي بود ،روز 25 نوامبر 1835 در" دانفرملين "اسكاتلند متولد شده بود .به روز 25 نوامبر 1835 مراجعه شود
سال 1962: "آندره نيكلايف "سومين فضانرود اتحاد جماهير شوروي ،سفر فضايي خود را با سفينه موسوم به" وستوك "3 - آغاز كرد .سفر نيكلايف كه بعد از" گاگارين وتيتوف و گلن و كارپنتر "انجام شد براي انجام يك ملاقات فضايي بود زيرا افرادي آن روز فضانورد ديگري ،از شوروي به فضا پرتاب شد و دو سفينه فضايي در جريان گردش در مدار خود يكديگر را ديدند .سفر نيكلايف 9 ساعت و 23 دقيقه طول كشيد.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده