تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه نوامبر روز 9
سال 1682: "فئودور اول "سومين پادشاه از سلسله سلطنتي معروف به" رومانوفها "در روسيه ،پس از 34 سال زندگي و شش سال سلطنت ،بدرود حيات گفت .اين پادشاه كه در زمان او اساس قدرت سياسي ،اقتصادي و صنعتي روسيه بنيانگذاري شد ،روز 2 مه 1648 متولد شده و روز 23 سپتامبر 1676 پس از مرگ پدرش آلكسيس به سلطنت رسيد .به روز 23 سپتامبر 1676 و 2 مه 1648 مراجعه شود
سال 1740: "ژوزف مونگولفيه "يكي از برادران معروف" مونگولفيه "كه مخترع" بالون "بودند ،در شهر" آنوئي "متولد شد .در جواني تحقيقات مختلف فيزيكي درباره گازها كرد و نيز درباره علل صعود دود و بخار به آسمان مطالعه ميكرد تا اولين بالون جهان را با موفقيت روز 5 ژوئن 1783 ميلادي به هوا فرستاد .به روز 5 ژوئن 1783 و 30 ژوئن 1810 و 1 ژوييه 1745 مراجعه شود
سال 1772: "ساموئل - تيلر - كالريج "اديب مشهور و يكي از بزرگترين شعراي سبك رمانتيسم در انگلستان ،ديده به جهان باز كرد .زادگاه وي يكي از شهرهاي ايالت" دون - شاير "بود و او پس از انجام تحصيلات خويش در دوره مقدماتي ،به ادبيات روي آورد و شهرت فراوان يافت .ساموئل - تيلر - كالريج روز 23 ژوئن 1834 ميلادي بعد از 62 سال زندگي مرد .به روز 23 ژوئن 1834 مراجعه شود
سال 1818: "ايوان تورگنيف "رماننويس مشهور روسي در" اورال "بدنيا آمد .خانوادهاش مردمي اشرافي بودند و پدرش سرهنگ بود .هنگام تحصيل در رشته زبانشناسي ،به فعاليت ادبي پرداخت و اولين اثرش" كاج كهن "نام داشت و اولين كتابش" خاطرات يك ورزشكار "بود .تورگنيف كه هميشه طرفدار آزادي دهقانهاي روسي بود ،روز 3 سپتامبر 1883 ميلادي مرد .به روز 3 سپتامبر 1883 مراجعه شود
سال 1906: "كارل شورتز "سياستمدار معروف و يكي از سرداران برجسته آمريكايي ،بعد از 79 سال زندگي سراسر مبارزه و هيجان بدرود حيات گفت .وي روز 8 اكتبر 1827 ميلادي در" راشتات "آلمان متولد شده بود و مدتها افسر ارتش پروس بود ولي بعد به آمريكا رفت و تبعه آن كشور شد و به درجه سرتيپي رسيد .بعدها به مقام سناتوري ميسوري و سپس وزارت كشور رسيد و در آخر عمر نيز روزنامهنويس مشهوري بود.
سال 1918: رژيم سلطنتي امپراتوري در آلمان برچيده شد و به اين ترتيب دوران جمهوريت آن كشور كه هنوز هم ادامه دارد آغاز شد و اين واقعه هنگامي اتفاق افتاد كه جنگهاي بينالملل اول هنوز ادامه داشت .آخرين امپراتور آلمان ويلهلم دوم بود كه پس از انقلاب برلين كه از طرف سوسياليستها در آخرين روزهاي جنگ اول جهاني اتفاق افتاد ،در اين روز از سلطنت استعفا داد و به هلند پناهنده گرديد.
سال 1918: ملاقات تاريخي" رتوند "واقع در جنگل" اگل "براي بحث پيرامون شرايط متاركه جنگ بينالملل اول بين نمايندگان متحدين و متفقين اتفاق افتاد .در اين ملاقات تاريخي مارشال فوش رييس هياصت نمايندگي متفقين تسليم بلاقيد و شرط را به نمايندگان آلمان اطلاع داد .اين شرايط روز 11 نوامبر همان سال توسط آلمانيها قبول شد .به روز 11 نوامبر 1918 مراجعه شود
سال 1928: كاپيتن" روآلد - آموندسن "فاتح معروف قطب جنوبي و يكي از برجستهترين مكتشفان قرن بيستم ميلادي ،پس از 56 سال زندگي بدرود حيات گفت .آموندس ،روز 8 اكتبر 1872 ميلادي در" بورگ "متولد شده بود .وي در 39 سالگي روز 14 دسامبر سال 1911 موفق به فتح قطب جنوب شد و براي اولين بار پرچم نروژ را در هواي قطب به اهتزاز درآورد .به روز 8 اكتبر 1872 مراجعه شود
سال 1942: پياده شدن آلمانيها از راه هوا در تونس آغاز شد و به اين ترتيب پس از عمليات جنگي در جزيره كرت كه در روز 20 مه 1941 ميلادي توسط چتربازان آلماني انجام شد ،عمليات تونس دومين باري بود كه در آن چتربازان آلماني رل عمدهاي داشتند .پياده شدن چتربازان آلماني درست روز تصرف الجزيره بدست متفقين و فرداي پياده شدن متفقين در سواحل الجزاير بود .به روز 8 نوامبر 1942 مراجعه شود
سال 1953: سلطنت" ملك سعود بن عبدالعزيز "دومين پادشاه عربستان سعودي بعد از مرگ پدرش" ابن سعود "كه موئسس سلطنت و موجد عربستان سعودي بود آغاز گرديد .ملك سعود ،كه به سال 1902 ميلادي متولد شده بود هنگام سلطنت 51 ساله بود .وي بعد از 12 سال سلطنت در سال 1965 ميلادي استعفا داد و سلطنت را به برادرش ملك فيصل سپرد و در ماه فوريه 1969 ميلادي بدرود حيات گفت.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده