تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه مارس روز 23
سال 1567: دومين جنگ ميان كاتوليكها و پروتستانهاي فرانسه آغاز شد .جنگ اول روز 13 مارس 1563 ميلادي با صدور فرمان" آمبواز "پايان يافته بود .پس از چهار سال صلح ،جنگ دوم در اين روز شروع شد و در حدود يك سال يعني تا روز 14 مه 1568 ميلادي طول كشيد .اين جنگ در زمان سلطنت شارل نهم اتفاق افتاد .به روز 13 مارس 1563 و 14 مه 1568 مراجعه شود
سال 1652: جنگ معروف و تاريخي هلند و انگلستان در زمان جمهوري آن كشور ،با حمله نيروهاي انگليسي به هلند آغاز شد .فرمان اين جنگ را" اوليوير كرامول "زمامدار و ديكتاتور مطلق انگلستان صادر كرد و هدف اصلي اين بود كه به برتري نيروي دريايي هلند در آبهاي درياي شمال و مانش و اقيانوس اطلس خاتمه داده و قدرت نيروي دريايي انگلستان را جانشين آن قدرت دريايي كند.
سال 1771: ژنرال" موران "يكي از سرداران بزرگ فرانسه كه فرماندهي قسمتي از سپاهيان فرانسوي را در جنگ بزرگ" اوستر - ليتز "به عهده داشت در شهري به نام" پونتارليه "متولد شد .ژنرال" كنت لويي دوموران "بعد از طي دوران تحصيلات نظامي در دوران جمهوري اول ،بر اثر ابراز لياقت مشهور شد و با ناپلئون در" اوسترليتز "پيروز شد .وي روز 19 سپتامبر 1835 مرد .به روز 19 سپتامبر 1835 مراجعه شود
سال 1801: سلطنت 24 ساله" آلكساندر اول "يكي از معروفترين و تاريخيترين امپراتوران روسيه در قرن نوزدهم ميلادي ،بعد از خفهشدن پدرش بدست افسران ناراضي ارتش آغاز شد .آلكساندر اول ،روز 11 ژانويه 1777 ميلادي در سن پطرزبورگ متولد شده بود .وي ،هم از دوستان و هم از دشمنان ناپلئون بناپارت بود و سرانجام نيز بر او پيروز شد .آلكساندر اول روز 24 سپتامبر 1825 مرد.
سال 1849: سلطنت 17 ساله شارل آلبرت پادشاه ميهنپرست و شجاع ساردني كه قصد ايجاد اتحاد نواحي مختلفه ايتاليا را داشت به پايان رسيد و تاج و تخت را به پسرش" ويكتور امانوئل "دوم سپرد و خود به پرتغال رفت و پس از چهار ماه درگذشت .وي روز 15 نوامبر 1798 ميلادي در" تورين "قدم به عرصه وجود گذاشت و روز 15 فوريه 1832 ميلادي به سلطنت ساردني رسيد و روز 21 ژوييه 1849 ميلادي مرد .به روز 21 ژوييه 1849 مراجعه شود
سال 1856: "كارل لامپرخت "تاريخنويس بزرگ قرن نوزدهم آلمان در" ژسن "متولد شد .وي كه پدر و مادرش هر دو معلم بودند ،پس از اتمام تحصيلات خويش ،به شيوه والدين خويش به تدريس پرداخت و در ضمن به كار تحقيق در مباحث تاريخي نيز مشغول شد .كتاب) تاريخ آلمان (از برجستهترين آثار اوست .وي روز 18 دسامبر 1915 ميلادي درگذشت .به روز 18 دسامبر 1915 مراجعه شود
سال 1919: نهضت فاشيسم در ايتاليا به روي كارآمد و به اين ترتيب مسلك سياسي جديدي كه در قرن بيستم منشاص حوادث و وقايع مهمي گرديد ،بوجود آمد .اين نهضت كه در تاريخ ايتاليا و اروپاي قرن بيستم به نهضت" پيراهن سياهان "نيز معروف است ،به رهبري" بنيتو موسوليني "شروع به فعاليت كرد و سه سال بعد" موسوليني "رهبري حزب فاشيست ،زمامدار و نخست وزير ايتاليا شد .به روز 28 اكتبر 1922 مراجعه شود
سال 1962: سازمان هواشناسي جهاني كه به طور خلاصه از آن به عنوان" ومو "ياد ميشود رسماش تاسيس شد .نام اصلي اين سازمان Organization World - Meterological - است كه از حروف اوليه كلمات آن" ومو "W.M.O - بوجود آمده است .كليه سازمانهاي هواشناسي در جهان با اين سازمان هواشناسي كه وابسته به سازمان ملل متحد است همكاري دائمي دارند .به روز 8 آبان 1339 خورشيدي مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده