تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه آگوست روز 19
سال 1533: "لودويكو آريوس "شاعر و منقد معروف ايتاليايي ،پس از 59 سال زندگي ،چشم از جهان فروبست .وي كه يكي از ادباي برجسته دوران رنسانس ايتالياست ،روز 2 نوامبر سال 1474 ميلادي در" رژيو "متولد شده بود .از بهترين آثار اين شاعر بزرگ" رولان خشمگين "را كه شامل حوادث جنگهاي" شارلماني "با" سارازنها "ميباشد بايد نام برد .بروز 2 نوامبر 1474 مراجعه شود
سال 1727: در اين روز" گراي "فيزيكدان و دانشمند معروف انگليسي جريان برق را كشف كرد .وي بعد از 6 سال آزمايش و مطالعه درباره الكتريسيته ،در آن روز موفق شد نيروي برق را در يك مفتول فلزي هدايت كند .قانون جريان برق كه معلول دو قطب مثبت و منفي بودند روز 19 سپتامبر 1723 ميلادي صورت عمل به خود گرفت .به روز 19 سپتامبر 1723 مراجعه شود
سال 1833: "سنت آنسلم "يكي از فلاسفه و متفكرين بزرگ قرون يازدهم و دوازدهم اروپا در" آئوت "انگلستان قدم به عرصه وجود گذاشت سنتآنسلم كه به او لقب" اوگوستن ثاني "دادهاند ،در باب وجود خدا ،عقايد زيادي دارد و دلايل زيادي ارائه ميدهد و به اين جهت كليساي كاتوليك به او لقب" مقدس "داده است" .سنت آنسلم "روز 5 مارس 1109 ميلادي وفات يافت .به روز 5 مارس 1109 مراجعه شود
سال 1895: جزيره" تائيوان "كه بيشتر به نام جزيره" تائيپه "معروفست ،بعد از جنگ چين و ژاپن ،به موجب قراردادي كه ميان دو كشور منعقد شد ،به ژاپن واگذار شد .تايوان ،در 283 كيلومتري سرزمين اصلي چين و بين جزاير فيليپين و ژاپن واقع شده است اين جزيره بعد از پايان جنگهاي داخلي ژاپن ،از روز 8 دسامبر 1949 ميلادي مركز چين ملي شده است .به روز 8 دسامبر 1949 مراجعه شود
سال 1940: حمله نيروهاي ايتالياي فاشيست در شمال آفريقا به نيروهاي انگليسي آغاز شد و به اين ترتيب علاوه بر ميدانهاي جنگي كه در اروپا توسط نيروهاي آلمان نازي بوجود آمده بود ،ميدان جنگ تازهاي در شمال آفريقا بوجود آمد .در اين روز مارشال" گرازياني "ايتاليايي از مصر ،حمله خود را شروع كرد و تا سيدي براني پيش رفت .پيشروي گرازياني روز 18 سپتامبر 1940 ميلادي متوقف شد.
سال 1945: انقلاب بزرگ ويتنام شمالي توسط" هوشيمينه "شورشي معروف" هندوچين "عليه سلطه و نفوذ فرانسويها و ويتناميهايي كه طرفدار سلطه و نفوذ فرانسه در هندوچين بودند آغاز شد .اين انقلاب در" هانوي "كه امروزه به عنوان پايتخت آن كشور) :ويتنام شمالي (انتخاب شده است اتفاق افتاد و در جريان آن هوشيمينه خود را رييس جمهوري ويتنام شمالي اعلام كرد.
سال 1956: جايزه معروف به" جايزه صلح "بنيان گذاشته شد .اين جايزه را كمپاني فورد آمريكا ،به يادبود هانري فورد بزرگ بنيانگزار صنايع اتومبيلسازي در جهان تاسيس شد و هدف از آن ،پيدا كردن طرق موئثرتر از استفاده از اتم براي صلح بود .اولين جايزه" اتم براي صلح "كه عبارت از يك مدال طلا و 75 هزار دلار پول بود روز 24 اكتبر 1957 ميلادي به" نيل بوهر "فيزيسين دانماركي داده شد.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده