تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه آوریل روز 28
سال 1400: "گوتنبرگ "مخترع آلماني كه صنعت چاپ مرهون كشف و اختراع اوست در شهر معروف" ماينس "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .پدرش قاضي دادگستري بود ولي خود او زندگي اجتماعي را با زرگري شروع كرد و رفته رفته به امور فني علاقهمند شد .بين سالهاي 1434 و 1444 وي اولين ماشين چاپ را به وجود آورد و اولين متن چاپ شده" انجيل "بود .گوتنبرگ روز 23 فوريه 1468 ميلادي درگذشت.
سال 1555: كنگره ئمذهبي معروف به" كنگره ئاوگسبورگ "در شهري معروف به همين نام در آلمان تشكيل شد .در جريان اين كنگره تاريخي كه در آن روحانيون بزرگ كاتوليك مذهب امپراتوري" شارلكن "به رياست پاپ" پل چهارم "شركت داشتند ،راصي به آزادي مذهب پروتستان داده شد و املاكي كه از پروتستانها گرفته شده بود به آنان مسترد شد .اين اولين آزادي مذهبي پروتستانها بود.
سال 1670: "جيمز مونرو "پنجمين رئيس جمهوري ايالات متحده آمريكا ،در" وست مورلند "واقع در ايالت" ويرجينيا "متولد شد .در جواني ،به صف آزاديخواهان و استقلالطلبان آمريكا پيوست و جزص قهرمانان استقلالطلب درآمد .در سال 1817 ميلادي بعد از" جيمز مديسون "از حزب جمهوريخواه ،به رياست جمهوري رسيد و مدت 8 سال رياست كرد .مراجعه شود.
سال 1799: جنگ بزرگ" كاسانو "در محلي به همين نام واقع در ايتاليا ميان 80 هزار سپاهيان روسي و 450 هزار سرباز فرانسوي درگرفت و اين ،اولين بار بود كه در جنگهاي دول اروپائي عليه جمهوري انقلابي فرانسه ،امپراتوري روسيه نيز شركت ميكرد .در اين جنگ سرداري سپاه روسيه با مارشال معروف" سوواروف "بود .نتيجه جنگ شكست سخت فرانسويان بود .به روز 20 نوامبر 1797 مراجعه شود.
سال 1829: شهر" ادرنه "آخرين شهر كشور تركه امروزي در اروپا ،كه نزديك مرز بلغارستان قرار دارد ،بعد از پيكاري سخت به تصرف نيروهاي روسي درآمد و فاتح اين شهر كه سومين شهر مهم امپراتوري عثماني و تركيه امروزي محسوب ميشود" ديهبيج "سردار نامآور و مارشال شجاع روسي بود .پس از اين پيروزي ،سلطان عثماني تقاضاي صلح كرد و قرارداد صلح روز 4 سپتامبر 1829 ميلادي بسته شد.
سال 1944: والريو" بنيتو موسوليني "نخستوزير و ديكتاتور سابق ايتاليا هنگام فرار به سويس توسط جمعي از پارتيزانهاي كمونيست ايتاليا به سرداري سرهنگ به قتل رسيد و در جريان قتل او ،معشوقهاش" كلارا پتاجي "نيز كشته شد .موسوليني كه در جنگ دوم جهاني به او" دوچه "ميگفتند به سال 1883 ميلادي) روز 9 مارس (متولد شده بود .به روز 9 مارس 1883 مراجعه شود.
سال 1976: شش روز بعد از شكست قواي ساردني در جنگ" مون دووي "دولت ساردني كه در جريان جنگهاي يكساله ايتاليا بين فرانسه و اتريش جزص متحدين اتريش محسوب ميشد ،تقاضاي صلح كرد و از صحنه عمليات خارج شد .ساردنيها روز 22 آوريل به سختي شكست خوردند و سپس به موجب معاهده 3 ژوئن 1796 ميلادي ،دو ايالت ساووا - و - نيس به فرانسه واگذار شد .به روز 3 ژوئن 1796 مراجعه شود.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده