تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه آوریل روز 24
سال 1271: سفر تاريخي" ماركو - پولو "سياح و جهانگرد معروف ونيزي به آسيا شروع شد و در اين سفر ،كه تار روز 10 اكتبر 1291 ميلادي مدت بيست سال به طول انجاميد ،ماركوپولو تا" كامبالو "يا" خانبالغ "كه امروزه" پكن "ناميده ميشود) و در آن زمان پايتخت" قوبيلاي قاآن "امپراتور مغولي چين بود (رفت .نتيجه ئاين سفر كتاب معروف" عجايب "به قلم ماركوپولو بود .به روز 26 ژوئيه 1254 مراجعه شود.
سال 1781: قرارداد بزرگ يوناني قرارداد اتحاديه سه جانبه ،ميان امپراتوري روسيه - امپراتوري اتريش و كشور پروس امضاص شد و در تاريخ ،از اين قرارداد به نام ياد شده است .به موجب اين قرارداد ،كاترين ملكه روسيه "ماري ترز ملكه ئاتريش و فردريك دوم پادشاه پروس ،براي تجزيه امپراتوري عثماني متحد شدند و متصرفات آن را بين خود قسمت كردند .به سبب بعضي اشكالات سياسي ،اين قرارداد هيچ گاه عملي نشد.
سال 1826: ژنرال" اوگوست دوبنيگ سن "يكي از مشهورترين فرماندهان روسيه تزاري در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي ،پس از 81 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .ژنرال روسي ،روز 20 اكتبر 1745 ميلادي در" برونزويك "قدم به عرصه ئوجود گذاشته بود .وي در جنگ معروف" ايلو "روز 8 فوريه 1807 به سختي از ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه شكست خورده بود .به روز 20 اكتبر 1745 مراجعه شود.
سال 1916: شورش بزرگ و خونين مردم ايرلند براي به دست آوردن آزادي و استقلال از دولت انگلستان ،عليه آن كشور آغاز شد .مركز اين شورش كه در جريان آن عدهاي از انگليسيها و ايرلنديها طرفدار انگلستان به قتل رسيدند" ،دوبلين "پايتخت ايرلند) ايرلند جنوبي امروزي (بود .اين شورش به سختي سركوب شد و كليه ئسران شورش منجمله" پاتريك - پيرس "و" سروجر كيزمنت "به دار آويخته شدند.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده