تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه اکتبر روز 19
سال 107: "خسرو - اشك بيست و سوم "بعد از مرگ" بلاش اول - بلاش اول اشك بيست و دوم "بر قلمرو اشكانيان آغاز شد .روز 30 اوت 77 ميلادي فوت كرد و در فاصله مرگ او تا جلوس" خسرو "كه 30 سال فترت بود ،دو نفر فرمانروايي تراژان كردند كه اهميت چنداني ندارند" .خسرو "معاصر با امپراتور روم بود .به روز 30 اوت 77 و 10 ژوئن 110 و 3 سپتامبر 112 مراجعه شود
سال 1386: "صوفيه "پايتخت زيباي كشور بلغارستان در جريان كشورگشاييهاي امپراتوري نيرومند عثماني توسط سربازان" ينگيچري "عثماني ،تسخير شد و دوران تسلط تركها بر اين شهر ،تا سال 1879 ميلادي عيني 493 سال طول كشيد .اين شهر كه 550 متر از سطح دريا ارتفاع دارد در حدود دو هزار سال قبل بوجود آمد و نامهاي آن قبل از تبديل به صوفيه ،او" سرويكا "و بعد" اسروتس "بود.
سال 1581: شهر" سيبر "كه امروزه دهكدهاي كوچك به همين نام در سيبري است ،توسط دستهاي از قزاقان روسي تصرف شد و به اين ترتيب دوران سلطه و نفوذ روسها در سيبري آغاز شد .اين قزاقان بدون اين كه دستوري از طرف دولت داشته باشند و يا كمكي به ايشان شود ،همچنان به طرف شرق حركت كردند و تا سال 1633 ميلادي خود را به سواحل اقيانوس كبير رسانيدند .به روز 23 ژانويه 1645 مراجعه شود
سال 1745: "جوناتان سويفت "يكي از نامورترين نويسندگان انگليسي كه داستانهايش آيينهاي از اجتماع آن زمان انگلستان است ،پس از 78 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .جوناتان سويفت ،به سال 1667 ميلادي در" دوبلين "متولد شده بود و مدتها به دريانوردي و سفر مشغول بود .شاهكار جادواني اين نويسنده ،كتاب معروف" سفر به كشور گاليور "نام دارد به روز 22 آوريل 1667 مراجعه شود
سال 1781: يوك تاون آخرين جنگ آمريكا و انگلستان كه به جنگ معروف است .با پيروزي استقلالطلبان آمريكايي پايان يافت .اين جنگ از روز 29 سپتامبر 1781 ميلادي با محاصره قلعه" يورك تاون "آغاز شد و چون" كورانواليس "فرمانده انگليسي مقاومت را بيفايده ديد ،در اين روز تسليم شد و به اين تسليم ،استقلال ايالات متحده آمريكا كاملاش ضمانت گرديد .به روز 29 سپتامبر 1781 مراجعه شود
سال 1813: جنگ" لايپزيك "كه در حوالي شهر لايپزيك آلمان اتفاق افتاده بود ،با شكست ناپلئون امپراتور فرانسه پايان يافت .در اين نبرد خونين كه از روز 16 اكتبر 1813 آغاز شده بود 155 هزار فرانسوي در مقابل 300 هزار نفر از سپاهيان متحدين اروپايي عليه ناپلئون ،نبرد ميكردند .به علت فرسودگي روحي و خستگي و گرسنگي فرانسويان و كثرت افراد و تجهيزات متحدين در اين جنگ ناپلئون شكست خورد.
سال 1941: محاصره تاريخي" مسكو "پايتخت روسيه شوروي ،در جريان جنگهاي ميهني ميان نيروهاي آلمان نازي و ارتش سرخ كه قسمتي از مهمترين جنگهاي بينالملل دوم را تشكيل ميدهد ،آغاز شد .چهار روز قبل از محاصره مسكو ،آلمانيها ،موفق به تصرف كالنينگراد شده بودند و چون هيتلر دستور داده بود تا روز 7 نوامبر همان سال مسكو تسخير شود ،از اين روز محاصره مسكو آغاز شد.
سال 1951: مارشال" گوستاو - كارل - بارون مانرهايم "ميهنپرست و سياستمدار بزرگ فنلاندي ،پس از 82 سال زندگي و انجام خدمات و جنگ فراواني در جهت تاصمين استقلال و حفظ حيثيت كشور خويش ،بدرود حيات گفت .مارشال مانرهايم كه او را" قهرمان استقلال "كشور فنلاند ميدانند ،روز 2 مارس 1869 ميلادي در" هيلنس "متولد شده بود .به روز 3 آوريل 1869 مراجعه شود
سال 1958: سلطنت روحاني" پاپ جان بيست و سوم "دويست و شصت و سيمين جانشين حضرت عيسي مسيح بر دنياي عيسوي انجام شده .در اين روز بنا به راصي شوراي عالي واتيكان ،به جاي پاپ" اوجينو - پاچلي "معروف به" پاپ پي دوازدهم "او كه در اين زمان 64 سال داشت به مقام پاپ رسيد .پاپ" جان جان بيست و سوم بيست و سوم "روز 3 ژوئن رسيد .پاپ روز 3 ژوئن 1962 ميلادي مرد .به روز 15 آوريل 1894 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده