اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

نوشيدن باده عشق ، از هر جامي که باشدتفاوتي نداردهمين قدر بايد سرخوش بود
چخوف

تقویم تاریخ

سال ٦٣٢: سلطنت" يزدگرد سوم "آخرين تاجدار سلسله سلطنتي ساساني آغاز شد .قبل از وي ،در يك دوران پر آشوب و هرج و مرج ،نظام سياسي و مذهبي ايران از هم گسيخته شده بود و" يزدگرد سوم "نيز كه جواني بيتجربه بود قادر به تجديد مجدد و عظمت ساسانيان نشد .در زمان سلطنت او بود كه اعراب مسلمان به ايران حمله كردند و دولت ساساني را منقرض كردند .به روز ١١ ژانويه ٦٤٢ مراجعه شود

پخش اخبار زنده