اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

مادر , شعر بهشت است
آندره ژيد

تقویم تاریخ

سال ٦b: سلطنت و زندگي شانزدهمين تاجدار سلسله اشكاني در جريان يك توطئه كه در شكارگاه سلطنتي عليه او ترتيب داده شده بود پايان يافت" .اشك شانزدهم - ارد دوم "كه در اين روز كشته شد ،روز ٢٩ دسامبر سال ١ ميلادي بعد از موفقيت در كودتايي كه عليه" فرهاد پنجم - اشك شانزدهم "ترتيب داده بود به سلطنت رسيد و به سبب ظلم و جور فراواني كه كرد ،در اين روز به قتل رسيد .به روز ٣٠ اكتبر ٦ ميلادي مراجعه شود

پخش اخبار زنده