ایرج قاسمی
اطلاعات
تاریخ تولد:
جمعه،۲۳ شهریور ۱۳۴۱
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
جمعه،۲۳ شهریور ۱۳۴۱
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر