عباس قدیری
اطلاعات
تاریخ تولد:
چهارشنبه،۱ مهر ۱۳۴۳
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
چهارشنبه،۱ مهر ۱۳۴۳
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر