ناصر شمسه
اطلاعات
تاریخ تولد:
دوشنبه،۲۸ تیر ۱۳۲۷
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
دوشنبه،۲۸ تیر ۱۳۲۷
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر